การสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาค (การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ)”ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meetings

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และจัดทำฐานข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการยกระดับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น

นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ศ