ประชุมทางไกลด้วยระบบโปรแกรม MS Teams เพื่อเร่งรัดการเปิดพื้นที่กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอนเสริมของเหล่ากาชาดจังหวัดตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย

วันที่ 27 มิถุนายน 2