แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ที่ ๐๒๐/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันการทุจริตและประพฤติมีชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF