นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ฉบับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน)

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF