เจ้าหน้าที่คุรุสภาจังหวัดแพร่ วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินการตามรูปแบบวิศกรสังคม (Soft Skill)

วันที่ 24 มีนาคม 256