รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ประกาศการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF