วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (MISSION)

 1. ส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการเเข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลงของโลกในอนาคต
 4. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการจัดการศึกษาให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 5. ส่งเสริมคนทุดช่วงวัยมีจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และเเนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
 6. พัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มีเครือข่ายการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเเพร่

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย การวิจัย นวัตกรรมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการเเข่งขันระดับประเทศ
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. เป้าประสงค์ที่ 1 คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เป้าประสงค์ที่ 2 สถานศึกษามีความปลอดภัย มีระบบป้องกันภัยคุกคามในชีวิตทุกรูปแบบ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 3. เป้าประสงค์ที่ 3 คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านทักษะ ด้านความรู้ความสามารถในการเเข่งขันพร้อมรับการเปลี่ยนเเปลงของโลกแห่งอนาคต
 4. เป้าประสงค์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพ และส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง
 5. เป้าประสงค์ที่ 5 คนทุกช่วงวัยมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งเเวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา มีคุณธรรม จริยธรรม และนำเเนวคิดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำรงชีวิต
 6. เป้าประสงค์ที่ 6 เน้นการทำงานเเบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารเเบบมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • PDF