วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี  มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

พันธกิจ (MISSION)

 1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังน้าณรายจ่ายประจำปทุกระดับ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม      TEAMWINS

T   =   Teamwork การทำงานเป็นทีม

E   =   Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

A   =   Accountability ความรับผิดชอบ

M   =   Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W   =   Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N   =   Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S    =   Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • PDF

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่


นายอดุล     เทพกอม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

        นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล
            รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

แผนที่ ศธจ.แพร่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชี

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

                https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์ภายในศธจ.แพร่

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

มกราคม 2021
พฤ อา
« ธ.ค.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

แผนพัฒนาการศึกษา

ดาว์โหลดเอกกสารเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง

Copyright © 2021 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD