วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี  มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

พันธกิจ (MISSION)

 1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังน้าณรายจ่ายประจำปทุกระดับ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม      TEAMWINS

T   =   Teamwork การทำงานเป็นทีม

E   =   Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

A   =   Accountability ความรับผิดชอบ

M   =   Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W   =   Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N   =   Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S    =   Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • PDF

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่


นายอดุล     เทพกอม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

        นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล
            รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

แผนที่ ศธจ.แพร่

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

                https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

สารสนเทศทางการศึกษาจังหวัดแพร่

สารสนเทศทางการศึกษาเอกชน 2562

สารสนเทศทางการศึกษาเอกชน 2563

ข่าวสารด้านการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2561
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบทดลองเดือน ธันวาคม 2561
รายงานงบทดลองเดือน มกราคม 2562
รายงานงบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบทดลองเดือน มีนาคม 2562
รายงานงบทดลองเดือน เมษายน 2562
รายงานงบทดลองเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานงบทดสองเดือน มิถุนายน 2562
รายงานงบทดสองเดือน กรกฎาคม 2562
รายงานงบทดสองเดือน สิงหาคม 2562
รายงานงบทดลองเดือน กันยายน 2562
ปีงบประมาณพ.ศ.2563
รายงานงบทดลองเดือน ตุลาคม 2562
รายงานงบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานงบทดลองเดือนธันวาคม 2562
รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2563
รายงานงบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบทดลองเดือนมีนาคม 2563
รายงานงบทดลองเดือนเมษายน 2563
รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2563
รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม2563
รายงานงบทดลองเดือนกันยายน2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงและแรงต่ำภายใน
  การประกวดราคา
  เอกสารประกวดราคา
 2. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอิ่น (รั้ว)
  การประกวดราคา
  เอกสารประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

1.ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
           ประกวดราคา
           เอกสารประกวดราคา

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์ภายในศธจ.แพร่

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ตุลาคม 2020
พฤ อา
« ก.ย.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

แผนพัฒนาการศึกษา

ดาว์โหลดเอกกสารเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียง

Copyright © 2020 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD