วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

“การศึกษาของจังหวัดแพร่ มีคุณภาพโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเทคโนโลยี  มาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

พันธกิจ (MISSION)

 1. สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง
 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงโอกาส ในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังน้าณรายจ่ายประจำปทุกระดับ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม      TEAMWINS

T   =   Teamwork การทำงานเป็นทีม

E   =   Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน

A   =   Accountability ความรับผิดชอบ

M   =   Morality and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์

W   =   Willful ความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

I   =   Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

N   =   Network and Communication การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

S    =   Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ

Share and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Blogplay
 • PDF

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

นายอดุล     เทพกอม
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่

รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

        นายศิริโชค  พิพัฒน์เสฐียรกุล
            รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่

แผนที่ ศธจ.แพร่

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ปี 2564

รายงานการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 2

แผนบูรณาการด้านศึกษาจังหวัดแพร่

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่2562-2565(ฉบับทบทวน2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ2564

ระบบฐานเงินเดือนข้าราชการ

Polls

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศของสนง.ศธจ.แพร่

 • มาก (66%, 76 Votes)
 • มากที่สุด (23%, 27 Votes)
 • ปานกลาง (11%, 13 Votes)
 • น้อย (0%, 0 Votes)
 • น้อยที่สุด (0%, 0 Votes)

Total Voters: 124

Loading ... Loading ...

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

อบรม หลักสูตร ฝึกทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลในโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน

รายการข่าวสารการศึกษาเมืองแพร่ สวท.แพร่ FM 91 MHz

VTR ศธจ.แพร่

มิถุนายน 2022
พฤ อา
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

แผนพัฒนาการศึกษา

Copyright © 2022 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่

Featuring Recent Posts WordPress Widget development by YD