ศธจ.แพร่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา