การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

? ประกาศการเปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

? รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Blogplay
  • PDF