ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประ

ศธจ.แพร่ ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2567 และประชุมโครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

ศธจ.แพร่ ประชุมผู้บร