ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีรับมอบกล้าไม้ภายใต้ “โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

ศธจ.แพร่ ร่วมพิธีรับ

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดในเขตกรุงเทพมหานคร และนอกเขตกรุงเทพมหานคร

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประ

ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 และการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศธจ.แพร่ ลงพื้นที่นิ