ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้สมัครเข้ารับพระราชทานทุนพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ระดับจังหวัด รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566

นายชุติเดช มีจันทร์

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2566 และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่

วันที่ 27 มีนาคม 256